Proponujemy kompletne kursy przedmiotowe, doraźne korepetycje lub jednorazowe konsultacje. Głównym celem naszych zajęć jest przygotowanie studenta do egzaminu z gramatyki opisowej lub gramatyki historycznej języka polskiego (często z elementami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego). Spotkania odbywają się u nas, w Rudzie Śląskiej lub Czechowicach-Dziedzicach – do wyboru. Lekcji udzielamy również online, za pośrednictwem programu Skype.

 

Cele zajęć z gramatyki opisowej:

 • zapoznanie z podstawowymi kategoriami gramatycznymi języka polskiego;
 • wykształcenie zdolności fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego, fleksyjnego i słowotwórczego opisu form wyrazowych;
 • wykształcenie umiejętności dokonywania analiz składniowych wypowiedzeń;
 • uwrażliwienie na problem stałego przeobrażania się systemu językowego.

 

Cele zajęć z gramatyki historycznej:

 • przedstawienie zasadniczych tendencji rozwojowych języka polskiego na tle słowiańskim;
 • ukazanie zmian i przekształceń strukturalnych na poziomie fonologicznym i morfologicznym języka;
 • zapoznanie z techniką czytania tekstów staro- i średniopolskich;
 • wykształcenie zdolności fonetycznego i fleksyjnego opisu ewoluujących form wyrazowych;
 • uwrażliwienie na problem stałego przeobrażania się systemu językowego.

 

Dla kogo…

 

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy studentów filologii polskiej i kierunków pokrewnych, które wymagają znajomości gramatyki opisowej bądź historycznej języka polskiego, a także wszystkich pasjonatów ojczystej mowy.

…i z kim?

 

Korepetycji udzielają nauczyciele z kilkuletnim akademickim stażem dydaktycznym, magistrowie filologii polskiej, doktoranci ostatniego roku językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Jak…

 

Formę zajęć dostosowujemy do potrzeb studenta; najczęściej przypominają one ćwiczenia akademickie / warsztaty.

W pierwszej kolejności proponujemy krótkie wykłady problemowe:

 • objaśnienie problemów teoretycznych (gramatyka opisowa);
 • przedstawienie przyczyn i przebiegu poszczególnych zjawisk w ramach ewolucji systemu języka (gramatyka historyczna).

Następnie organizujemy zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów ćwiczeniowych / źródłowych:

 • tworzenie i czytanie zapisu fonetycznego, dokonywanie opisów gramatycznych poszczególnych form wyrazowych, przeprowadzanie analiz składniowych (gramatyka opisowa);
 • czytanie oraz analiza tekstów staro- i średniopolskich, rekonstruowanie prasłowiańskich form wyrazowych i dokonywanie ich opisów fleksyjnych, wykazywanie i objaśnianie poszczególnych etapów fonologicznej i morfologicznej ewolucji wyrazów (gramatyka historyczna).

…i na czym pracujemy?

 

Podczas zajęć wykorzystujemy:

 • podręczniki akademickie;
 • profesjonalne skrypty autorskie, zawierające najistotniejsze informacje teoretyczne oraz ciekawe ćwiczenia praktyczne;
 • słowniki;
 • materiały multimedialne;
 • staro- i średniopolskie teksty źródłowe (w przypadku gramatyki historycznej).

 

Za ile…

 

40 zł / 60 minut / osoba

W przypadku większej liczby osób chcących uczestniczyć we wspólnych zajęciach koszt od osoby spada – prosimy o kontakt, dokonamy indywidualnej wyceny.

…i czy warto?

 

Biorąc pod uwagę opinie naszych dotychczasowych studentów – warto!

Prócz czasu, wiedzy i doświadczenia, a także własnych autorskich materiałów i skryptów, oferujemy bezstresową atmosferę, o którą trudno podczas regularnych zajęć na uczelni czy konsultacji u swojego profesora.

Ciągle jeszcze młodzi, pełni pasji i zapału dydaktycznego, mamy poczucie humoru, wiele cierpliwości oraz ciekawe pomysły na przekazywanie skomplikowanej wiedzy gramatycznej. Przy kubku kawy lub herbaty udowadniamy, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zapraszamy!