Od kilku lat na potrzeby własne i naszych studentów przygotowujemy różnorodne skrypty i opracowania. W sposób przystępny opisujemy skomplikowane zagadnienia gramatyczne oraz krok po kroku (acz bez zbędnego gawędziarstwa) uczymy umiejętności praktycznych.

Treść dostępnych na rynku podręczników bywa niezrozumiała, a zajęcia akademickie nie zawsze dostosowane do faktycznych potrzeb studenta. Przygotowujemy zatem użyteczne skrypty, zestawienia lub referaty, uwzględniając każdorazowo indywidualne preferencje zamawiającego.

Możemy zaproponować m.in.:

 

Gramatyka opisowa

  • podsumowanie poszczególnych działów gramatyki (najważniejsze informacje z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii, fleksji, słowotwórstwa, składni);
  • kompletne zestawienie wariantów fonemów (alofonów);
  • klasyfikację i charakterystykę części mowy według koncepcji różnych badaczy;
  • schemat fleksyjnej, morfologicznej lub słowotwórczej analizy wyrazu

Gramatyka historyczna

  • omówienie istoty poszczególnych zjawisk fonetycznych lub ich periodyzację;
  • opracowanie genologii każdej obecnej polskiej litery;
  • tabele deklinacji rzeczowników, przymiotników, zaimków oraz koniugacji czasowników;
  • schemat rekonstrukcji wyrazu z uwzględnieniem zjawisk fonetycznych;
  • schemat fleksyjnego opisu wyrazu;
  • charakterystykę ewolucji końcówek rzeczownika

…i wiele innych.